Priser

Private kr 850.- eks mva
Bedrift kr 1050.- eks mva

DEN FØRSTE HALVTIMEN VIL ALLTID VÆRE KOSTNADSFRI

Det kan hende at sakens natur tilsier at en fast pris kan avtales for oppdraget, eller at det vil kunne påløpe andre utgifter til for eksempel tolk eller oversettertjenester.

Betalingsordninger

Bestående forsikringer

De fleste har rettshjelpforsikring i forbindelse med sine bestående forsikringer. Når vilkårene er tilstede for at forsikringen dekker forholdet, betales det normalt en egenandel samt en prosentvis andel av kostnadene ved rettshjelpen. Saksomkostninger i erstatningssaker kan på nærmere vilkår dekkes av skadvolders forsikringsordninger.

Fri rettshjelp

Dette betyr at staten dekker dine utgifter til rettshjelpsbistand etter visse regler(egenandel). Imidlertid skilles det mellom saker hvor lønn og formuesforhold er avgjørende, og hvor lønn og formuesforhold ikke er avgjørende.

Fri rettshjelp gis som hovedregel i saker om ekteskap, underholdningsplikt, separasjon og skillsmisse, barnefordeling, samvær, tvist om leieforhold og utkastelse av bolig, oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold, med mer. Inntekt og formue avgjør om du faller inn under denne kategorien. Grensene er ikke absolutte. For denne type saker kreves ikke egenandel.

Saker som ikke er avhengig av inntekt og formue, er normalt saker om erstatningssøksmål som voldsoffer, kvinnemisshandling, barnevern, asylsøknad og utvisning og bortvisning etter utlendingsloven og enkelte sosialsaker.

Ilagte omkostninger dekkes ikke av ordningene.